Búsqueda

Temas

Boletín de Novedades

Introduzca su dirección de correo electrónico si desea estar informado de las novedades y actividades de Librería Bosch y J.M. Bosch Editor

Librería Bosch S.L.
C/ Mayor, 337 1-2
08759 Vallirana (Barcelona)

Tf: (34) 93 683 13 44 - FAX: (34) 93 412 27 64

info@libreriabosch.com48,08€ (sin IVA)

Añadir al carrito

Adolfo Lucas Esteve (Dir.)

Drets Reals. Drets reals limitats i Registre de la Propietat

Dret Civil Català Vol. IV (2)
J.M. Bosch Editor
: 9788494270932
: 25/10/2014
: 1
Libro Impreso
   (También disponible en versión digital)


: 418
Dimensiones: 170 x 240 mm

Lea las primeras páginas
: Derecho civil

L’aparició d’aquests dos volums consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic.

En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà tant les necessitats dels universitaris que han d’estudiar la matèria, com les necessitats dels professionals que han d’aplicar-la.

L’estructura d’aquest manual està integrada per 29 capítols dividit en dos volums:

En el primer volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1. Els drets reals. 2. Els béns i el patrimoni. 3. La possessió. 4. Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5. La donació. 6. La usucapió. 7. L’extinció dels drets reals. 8. La propietat. 9. Títols d’adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10. La propietat intel•lectual. 11. Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 12. La propietat horitzontal. 13. La comunitat especial per torns. 14. La mitgeria.

En el segon volum s’estudia els drets reals limitats i el Registre de la Propietat i està integrat pels capítols següents: 15. El dret d’usdefruit. 16. Els drets d’ús i habitació. 17. Les servituds i els drets d’aprofitament parcial. 18. El dret de superfície. 19. Els drets de cens. 20. El dret de vol. 21. Els drets reals d’adquisició preferent. 22. Els drets reals de garantia. 23. El dret de retenció. 24. El dret de penyora. 25. L’anticresi. 26. La hipoteca. 27. La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament. 28. El Registre de la Propietat de béns immobles. 29. El Registre de la Propietat de béns mobles. I hi afegeix una addenda destinada a l’estudi de la fiscalitat en la transmissió dels béns.
Cesta

Su cesta está vacía

Te puede interesar